Навігація
ІнтерНетрі > Діло >

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015. Хімічна продукція.

24000000-4 Хімічна продукція
24100000-5 Гази
24110000-8 Промислові гази
24111000-5 Водень, аргон, інертні гази, азот і кисень
24111100-6 Аргон
24111200-7 Інертні гази
24111300-8 Гелій
24111400-9 Неон
24111500-0 Медичні гази
24111600-1 Водень
24111700-2 Азот
24111800-3 Рідкий азот
24111900-4 Кисень
24112000-2 Неорганічні сполуки кисню
24112100-3 Діоксид вуглецю
24112200-4 Оксиди азоту
24112300-5 Газоподібні неорганічні сполуки кисню
24113000-9 Скраплене та стиснене повітря
24113100-0 Скраплене повітря
24113200-1 Стиснене повітря
24200000-6 Барвники та пігменти
24210000-9 Оксиди, пероксиди та гідроксиди
24211000-6 Оксид та пероксид цинку, оксид титану, барвники та пігменти
24211100-7 Оксид цинку
24211200-8 Пероксид цинку
24211300-9 Оксид титану
24212000-3 Оксиди та пероксиди хрому, марганцю, магнію, свинцю та міді
24212100-4 Оксид хрому
24212200-5 Оксид марганцю
24212300-6 Оксид свинцю
24212400-7 Оксид міді
24212500-8 Оксид магнію
24212600-9 Гідроксиди для виготовлення барвників і пігментів
24212610-2 Гідроксид хрому
24212620-5 Гідроксид марганцю
24212630-8 Гідроксид свинцю
24212640-1 Гідроксид міді
24212650-4 Гідроксид магнію
24213000-0 Гашене вапно
24220000-2 Екстракти дубильних речовин, екстракти барвників, дубильні та фарбувальні речовини
24221000-9 Екстракти барвників
24222000-6 Екстракти дубильних речовин
24223000-3 Дубильні речовини
24224000-0 Фарбувальні речовини
24225000-7 Продукти на основі дубильних речовин
24300000-7 Основні органічні та неорганічні хімічні речовини
24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини
24311000-7 Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки
24311100-8 Металоїди
24311110-1 Фосфіди
24311120-4 Карбіди
24311130-7 Гідриди
24311140-0 Нітриди
24311150-3 Азиди
24311160-6 Силіциди
24311170-9 Бориди
24311180-2 Очищена сірка
24311200-9 Галогени
24311300-0 Лужні метали
24311310-3 Ртуть
24311400-1 Хлороводень, неорганічні кислоти, діоксид кремнію та діоксид сірки
24311410-4 Неорганічні кислоти
24311411-1 Сірчана кислота
24311420-7 Фосфорна кислота
24311430-0 Поліфосфорні кислоти
24311440-3 Гексафторсиліцієва кислота
24311450-6 Діоксид сірки
24311460-9 Діоксид кремнію
24311470-2 Хлороводень
24311500-2 Гідроксиди як основні неорганічні хімічні речовини
24311510-5 Оксиди металів
24311511-2 Пірити та оксиди заліза
24311520-8 Гідроксид натрію
24311521-5 Каустична сода
24311522-2 Рідка сода
24311600-3 Сполуки сірки
24311700-4 Сірка
24311800-5 Вуглець
24311900-6 Хлор
24312000-4 Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати
24312100-5 Галогенати металів
24312110-8 Гексафторсилікат натрію
24312120-1 Хлориди
24312121-8 Хлорид алюмінію
24312122-5 Хлорид заліза
24312123-2 Поліхлорид алюмінію
24312130-4 Хлоргідрат алюмінію
24312200-6 Гіпохлорити та хлорати
24312210-9 Хлорит натрію
24312220-2 Гіпохлорит натрію
24313000-1 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати та карбонати
24313100-2 Сульфіди, сульфіти та сульфати
24313110-5 Сульфіди різні
24313111-2 Сірководень
24313112-9 Полісульфіди
24313120-8 Сульфати
24313121-5 Тіосульфат натрію
24313122-2 Сульфат заліза (ІІІ)
24313123-9 Сульфат алюмінію
24313124-6 Сульфат натрію
24313125-3 Сульфат заліза (ІІ)
24313126-0 Сульфат міді
24313200-3 Фосфінати, фосфонати, фосфати та полі фосфати
24313210-6 Гексаметафосфат натрію
24313220-9 Фосфати
24313300-4 Карбонати
24313310-7 Карбонат натрію
24313320-0 Бікарбонат натрію
24313400-5 Нітрати
24314000-8 Кислі солі металів різні
24314100-9 Перманганат калію
24314200-0 Кислі солі оксометалів
24315000-5 Неорганічні хімічні речовини різні
24315100-6 Важка вода, інші ізотопи та їх сполуки
24315200-7 Ціанід, оксид ціаніду, фульмінати, ціанати, силікати, борати, перборати, солі неорганічних кислот
24315210-0 Ціаніди
24315220-3 Оксид ціаніду
24315230-6 Фульмінати
24315240-9 Ціанати
24315300-8 Пероксид водню
24315400-9 П’єзоелектричний кварц
24315500-0 Сполуки рідкісноземельних металів
24315600-1 Силікати
24315610-4 Силікат натрію
24315700-2 Борати та перборати
24316000-2 Дистильована вода
24317000-9 Штучне каміння
24317100-0 Штучне коштовне каміння
24317200-1 Штучне напівкоштовне каміння
24320000-3 Основні органічні хімічні речовини
24321000-0 Вуглеводні
24321100-1 Насичені вуглеводні
24321110-4 Насичені нециклічні вуглеводні
24321111-1 Метан
24321112-8 Етилен
24321113-5 Пропілен
24321114-2 Бутилен
24321115-9 Ацетилен
24321120-7 Насичені циклічні вуглеводні
24321200-2 Ненасичені вуглеводні
24321210-5 Ненасичені нециклічні вуглеводні
24321220-8 Ненасичені циклічні вуглеводні
24321221-5 Бензол
24321222-2 Толуол
24321223-9 Ортоксилол
24321224-6 Метаксилол
24321225-3 Стирол
24321226-0 Етилбензол
24321300-3 Інші галогенопохідні вуглеводнів
24321310-6 Тетрахлоретилен
24321320-9 Тетрахлорид вуглецю
24322000-7 Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти
24322100-8 Жирні промислові спирти
24322200-9 Одноатомні спирти
24322210-2 Метанол
24322220-5 Етанол
24322300-0 Діоли, багатоатомні спирти та їх похідні
24322310-3 Етиленгліколь
24322320-6 Похідні спиртів
24322400-1 Феноли та їх похідні
24322500-2 Спирт
24322510-5 Етиловий спирт
24323000-4 Промислові монокарбонові жирні кислоти
24323100-5 Очищені кислі олії
24323200-6 Карбонові кислоти
24323210-9 Оцтова кислота
24323220-2 Пероцтова кислота
24323300-7 Ненасичені монокарбонові кислоти та їх сполуки
24323310-0 Ефіри метакрилової кислоти
24323320-3 Ефіри акрилової кислоти
24323400-8 Ароматичні полікарбонові та карбонові кислоти
24324000-1 Органічні сполуки з азотною групою
24324100-2 Сполуки з аміновою групою
24324200-3 Амінові сполуки з кисневою групою
24324300-4 Уреїди
24324400-5 Сполуки з азотною групою
24325000-8 Сіркоорганічні сполуки
24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри
24326100-6 Сполуки з альдегідною групою
24326200-7 Сполуки з кетоновою та хіноновою групами
24326300-8 Органічні пероксиди
24326310-1 Оксид етилену
24326320-4 Ефіри
24327000-2 Органічні хімічні речовини різні
24327100-3 Барвники рослинного походження
24327200-4 Деревне вугілля
24327300-5 Оливи та дистиляти, що утворюються в результаті високотемпературної переробки кам’яновугільної смоли, пеку та дьогтю
24327310-8 Кам’яновугільна смола
24327311-5 Креозот
24327320-1 Пек
24327330-4 Дьоготь
24327400-6 Смоляні продукти
24327500-7 Лужні залишки від виробництва целюлози
24400000-8 Добрива та сполуки азоту
24410000-1 Азотні добрива
24411000-8 Азотна кислота та її солі
24411100-9 Нітрат натрію
24412000-5 Сірчано-азотні кислоти
24413000-2 Аміак
24413100-3 Рідкий аміак
24413200-4 Хлорид амонію
24413300-5 Сульфат амонію
24420000-4 Фосфатні добрива
24421000-1 Фосфатні мінеральні добрива
24422000-8 Фосфатні хімічні добрива
24430000-7 Добрива тваринного та рослинного походження
24440000-0 Добрива різні
24450000-3 Агрохімічна продукція
24451000-0 Пестициди
24452000-7 Інсектициди
24453000-4 Гербіциди
24454000-1 Регулятори росту рослин
24455000-8 Дезинфекційні засоби
24456000-5 Родентициди
24457000-2 Фунгіциди
24500000-9 Пластмаси у первинній формі
24510000-2 Етиленові полімери у первинній формі
24520000-5 Пропіленові полімери у первинній формі
24530000-8 Стиролові полімери у первинній формі
24540000-1 Вінілові полімери у первинній формі
24541000-8 Вінілацетатні полімери у первинній формі
24542000-5 Акрилові полімери у первинній формі
24550000-4 Ефірні полімери у первинній формі
24560000-7 Поліаміди у первинній формі
24570000-0 Карбамідні смоли у первинній формі
24580000-3 Амінові смоли у первинній формі
24590000-6 Силікони у первинній формі
24600000-0 Вибухові речовини
24610000-3 Готові вибухові речовини
24611000-0 Метальні вибухові речовини
24611100-1 Вибухові суміші на основі проперголю
24612000-7 Вибухові речовини різні
24612100-8 Динаміт
24612200-9 Тринітротолуол
24612300-0 Нітрогліцерин
24613000-4 Сигнальні петарди, дощові та протитуманні ракети і піротехнічні вироби
24613100-5 Петарди для відлякування птахів
24613200-6 Феєрверки
24615000-8 Вогнепровідні шнури, капсулі-детонатори, запали та електродетонатори
24900000-3 Чисті хімічні речовини та різноманітна хімічна продукція
24910000-6 Клеї
24911000-3 Желатини
24911200-5 Адгезиви
24920000-9 Ефірні олії
24930000-2 Фотохімікати
24931000-9 Фотопластини ти фотоплівки
24931200-1 Фотографічні емульсії
24931210-4 Фотографічні проявники
24931220-7 Фотографічні фіксажі
24931230-0 Проявники для рентгенівських плівок
24931240-3 Фіксажі для рентгенівських плівок
24931250-6 Живильні середовища
24931260-9 Підсилювачі зображення
24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція
24951000-5 Змазки та мастильні матеріали
24951100-6 Мастильні матеріали
24951110-9 Буровий розчин
24951120-2 Силіконова змазка
24951130-5 Бурові рідини
24951200-7 Оливні присадки
24951210-0 Вогнегасні порошки
24951220-3 Вогнегасні речовини
24951230-6 Заряди для вогнегасників
24951300-8 Гідравлічні рідини
24951310-1 Протиожеледні реагенти
24951311-8 Антифризні речовини
24951400-9 Хімічно модифіковані жири та оливи
24952000-2 Формувальні пасти
24952100-3 Стоматологічний віск
24953000-9 Оздоблювальні матеріали
24954000-6 Активоване вугілля
24954100-7 Нове активоване вугілля
24954200-8 Відновлене активоване вугілля
24955000-3 Хімічні туалети
24956000-0 Пептони та білкові речовини
24957000-7 Хімічні добавки
24957100-8 Готові в’язкі речовини для виробництва ливарних форм і стрижнів
24957200-9 Добавки до цементів, будівельних розчинів або бетонів
24958000-4 Хімічна продукція для нафтогазової промисловості
24958100-5 Хімікати для буріння свердловин
24958200-6 Флокулянти
24958300-7 Добавки до бурових розчинів
24958400-8 Желатинові ампули для вибухових речовин, що використовуються під час бурильних робіт
24959000-1 Аерозолі та хімічні речовини у вигляді пластин
24959100-2 Аерозолі
24959200-3 Хімічні речовини у вигляді пластин
24960000-1 Хімічна продукція різна
24961000-8 Охолоджувальні рідини
24962000-5 Хімічні речовини для обробки води
24963000-2 Антикорозійні засоби
24964000-9 Гліцерин
24965000-6 Ферменти
Top